ماجرای شاهرخی - 3

آیا هدف تیم کودتا ، کشتار مردم بود ؟

پاسخ به این سوال بدون تردید خیر است. آیت محققی در بازجویی خود می نویسد :

در آن جلسات، سوال کردم شما هی می گویید آدم بیرون نمی آید. کسی کشته نمی شود. آمدیم و ریختند بیرون ... شد 10 هزار نفر، 20 هزار نفر ... آنوقت چه می خواهید بکنید؟ اگر از من هم بخواهید، به آنها تیراندازی نخواهم کرد. گفتند پس از بمباران بیت امام، کسانی در تلویزیون خواهند آمد و فتوی می دهند هرچه امام گفته ، غلط بوده است.

در جای دیگری در پاسخ به ری شهری قاضی شرع دادگاه انقلاب ارتش که اظهار می دارد تلفات کودتا تا 10 میلیون نفر تخمین زده می شده می گوید :

خیلی عذر می خواهم آقا! یک 7 تیر، هفت گلوله دارد. شما با آن ، 8 نفر را نمی توانید بکشید. مگر اینکه همه را قطار کنید،بایستانید کنار هم. بگذارید توی پیشانی اولی، احیانا گلوله در برود بخورد به دومی. با مهماتی که می خواستیم برای 12 هوپیمای اول کنار بگذاریم، برای کپ کنار بگذاریم، برای دیارتی کنار بگذاریم و ... ، تلفات حداکثر همان بیت امام بود. در این مملکت 10 میلیون نفر مهمات نیست آقا.

سپس با تشریح شعاع تخریب مهمات به کار برده شده برای بیت امام، می گوید حداکثر شعاع تخریب این انفجارها ، 300 فوت بود که می شود 100 متر. قاضی شرع می گوید خب در شعاع 100 متری بیت، خانه های دیگری هم بودند. محققی پاسخ می دهد در مورد یکی دوتا خانه اطراف بیت تحقیق کرده بودیم. گفته بودند دفتر کار است و شبها کسی در آنجا نیست. سپس می گوید مردم برای من یعنی امثال مادرم، خواهرم، دوستانم و اقوامم. امکان ندارد به اینها تیراندازی بکنم و این آقایون ( اشاره به سروان محمدملک و سروان فرخزاد جهانگیری) هم هیچکدوم چنین کاری نمی کردند و نخواهند کرد

خلبان مجهولی که از او به عنوان فاش کننده اسرار کودتا یاد می شود، میگوید نعمتی به من گفت می خواهیم کودتا کنیم و تا 5 میلیون نفر را هم می توانیم بکشیم. این حرف ، حرفی بسیار خام و احمقانه است چون ذکر عدد 5 میلیون جز ایجاد وحشت و احتمال عدم همکاری با کودتا، هیچ چیز دیگری را عاید گوینده نخواهد کرد. بر اساس حرف همین خلبان احتمال داده می شود نعمتی رقم 5 میلیون را برای امتحان میزان آمادگی روحی خلبانان عنوان می کرده است که این گفته باز هم منطقی به نظر نمی رسد چون  کودتایی که ممکن بود به بهای جان عاملینش تمام شود با یک جمله خاص نمی توانست نسبت به این عوامل اعتماد پیدا کند

/ 0 نظر / 8 بازدید