آنها 19 نفر بودند ! 19 نفر که تا آخرین لحظه با عراقیها جنگیدند. وصیت هایشان را با خون در پشت پیراهنهایشان نوشتند و جنگیدند ... تا آخرین گلوله ... اماحاضر نشدند پادگان گردان 151 دژ را ترک کنند. با فروریختن قسمتهای مختلف پادگان، در بخش ترابری گردان موضع گرفتند و چنان اوضاع را بر عراقیها تنگ کردند که عراق ناچار شد برای خاموش کردن آتش آنها،دست به بمباران هوایی بخش ترابری بزند. یاد قهرمانان آخرین مقاومت پادگان دژ در سی ام مهرماه 1359 : ستوان امیری، ستوان زارعیان جهرمی و ... گرامی باد