سرهنگ پیاده ستاد شهاب الدین جوادی فرمانده مقتدر لشکر 77 پیاده در حال سخنرانی برای اسرای عراقی - 7 مهر 1360 عملیات ثامن الائمه