به یاد سالگرد شهادت سرهنگ ستاد خلبان منصور وطن پوردر نهم مهرماه 1359 : همشهری  - هم دوره - هم رسته و دوست بسیار عزیز زنده یاد پدرم

راست : سرهنگ منصور وطن پور

چپ : سرهنگ محمد افشار