× به نوشته زیر عکس کاملا دقت کنید

راوی - سعید صادقی عکاس جنگ