از راست : سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروزشاهنشاهی و سرگرد خلبان مرتضی بنی جمالی

دونفر مقابل : خلبانهای آمریکایی

مرجع عکس : سایت رهروان ارتش