این مطلب از کتاب غائله 14 اسفند صفحه 319 برگرفته شده است. کتابی که ار وب سایت هابیلیان قابل دانلود بوده و با محوریت تشریح وقایع روز 14 اسفند 59 و برخورد سنگین فیزیکی بین طرفداران بنی صدر از یک سو و افراد کمیته و نفراتی از سپاه پاسداران از سوی دیگر نگارش یافته است. در این روز قرار بود بنی صدر در دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت دکتر محمد مصدق سخنرانی کند که در جریان مراسم، کار به درگیری سنگین و زد و خورد شدید رسید. بعد از این درگیری افراد زیادی مورد تحقیق قرار گرفتند که یکی از آنها سرهنگ ص فرمانده دژبان است. لازم به ذکر است دراین تاریخ حدود 6 ماه از جنگی که عراق در 31 شهریور 59 علیه ایران به راه انداخت می گذرد.

× متاسفانه در این کتاب ، مفهوم کلی روحانیت به عنوان مساله مورد اعتراض از زبان سرهنگ ص عنوان شده در حالیکه ارتشیها با مذهب و نهاد روحانیت در جای خودش مشکلی نداشتند بلکه دوایر سیاسی-ایدئولوژی که در پادگانها تشکیل شده و اغلب توسط روحانیون جوان و بی تجربه اداره می شدند بعضا با تصمیم گیریهای شتابزده و غلط یا دخالت در اموری که سررشته ای از آنها نداشتند کاسه صبر فرماندهان را لبریز می کردند. در کتاب خاطرات خلبان هوانیروز حسین وکیلی به گوشه ای از این نابسامانیها اشاره شده است