خوشا به مردانگی تو ای مرد مردان، خوشا به غیرتی که تو داشتی. خداوند نهایت لطفش را بر وجود ملکوتیت ارزانی بدارد که در زندگی ، مردی و شرافت را حرمت نهادی و از آغاز تا پروازت سربلند بودی