معمولا حماسه مقاومت 34 روزه خرمشهر محدود به دفاع عده ای پاسدار فقط با *تفنگ ژ3 و تعداد قلیلی نیروهای مردمی می گردد و نقش گردان تکاوران دریایی بوشهر که از 200 نفر آنها 17 نفر زنده ماندند ، پرسنل گردان 151 مستقل دژ و گردان 165 مکانیزه لشکر 92 زرهی اهواز، نیروی هوایی ارتش و ... یا کاملا نادیده گرفته می شود یا بسیار کمرنگ بازتاب می یابد. موضوع این پست ارائه شواهدی دال بر فعالیت توپخانه نیروی زمینی ارتش در دفاع از خرمشهر در 10 روز اول مهرماه 1359 یعنی حداقل به مدت 11 روز بعد از حمله رسمی عراق به ایران است

گزارش اول : گزارش مرکز فرماندهی ژاندارمری خوزستان در سوم مهرماه 59 :

 

گزارش دوم :

گزارش سوم :

* این تفنگ ها را هم از ارتش گرفته بودند

** اینطور نبود که سلاح سنگین در خرمشهر نباشد. بود اما نه به اندازه کافی 

مرجع گزارشها : کتاب بسیارمفید خرمشهر در جنگ طولانی انتشارات مرکز مطالعات جنگ سپاه