سایت قدیم گنج جنگ می ریم که اصلا معلوم نیست چی به چیه. انجمنش هم که کار نمی کنه. آدرس جدیدی هم که دوستی گرانقدر اعلام کرد نصف روز بیشتر فعال نبود. بالاخره چی به چیه؟