زنده یاد سرتیپ خلبان آیت محققی فرمانده پایگاه یکم شکاری مهرآباد قبل از انقلاب 57 و فرمانده عملیات هوایی کودتای نقاب - جکم صادره : تیرباران

از راست - همافر یوسف پوررضایی و سروان خلبان محمد ملک : هر دو نفر تیرباران

سرهنگ دوم رحمت اله خلیفه سلطانی معاون تیپ 1 لشکر 2 مرکز - تیرباران

سرگرد ایرج خلف بیگی جمعی لشکر 2 مرکز - تیرباران

ستوان یکم فنی هوایی ناصر رکنی - تیرباران

سرگرد چترباز کورس آذرتاش فرمانده تیپ 23 نوهد و فرمانده عملیات تسخیر شاهرخی - تیرباران

استوار یکم چترباز غلامحسین قایقور از تیپ 23 نوهد - تیرباران

 

از راست : سرهنگ خلبان داریوش جلالی -سروان خلبان هرمز زمانپور - ستوان یکم خلبان نجات یحیی - ستوان یکم خلبان محمد بهروز فر - سروان خلبان نورالله نجف نژاد - حکم هر 5 نفر : تیرباران

سرهنگ هادی ایزدی - معاون فرمانده لشکر 2 پیاده مرکز : تیرباران

سرهنگ تکاور غلامرضا زادنادری : تیرباران

استوار عبدالعلی سلامت جمعی لشکر 2 مرکز : تیرباران

سروان خلبان فرخزاد جهانگیری : تیرباران

سپهبد خلبان سعید مهدیون : تیرباران

از راست - سروان خلبان علی اصغر سلیمانی افسر عملیات پایگاه شاهرخی - استوار قایق ور - سروان خلبان امیدعلی بویری - گروهبان یکم کریمیان - سروان خلبان ناصر زندی : هر 5 نفر تیرباران

سروان فنی هوایی بیژن ایران نژاد ( تیرباران )

سرهنگ زرهی ستاد منوچهر فرزانه فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز : تیرباران

سرگرد زرهی سیروس ستوده فرمانده گردان 284 لشکر 92 زرهی اهواز : تیرباران

سرگرد پیاده محمد هاشم صبوحی : تیرباران

استواریکم چترباز محمدمهدی حیدری از تیپ 23 نوهد ( تیرباران)

استواریکم چترباز ناصر ساجدی از تیپ 23 نوهد ( تیرباران)

استوار خلیل عطری و استوار داوود دریانورد ( تیرباران)

ستوان ناصر مروتی ( تیرباران)

 * اینها فقط بخشی از اسامی افسرانی بود که نامشان لرزه بر اندام عراق می انداخت و به خاطر شرکت در کودتایی که پیش از هر اقدام و خونریزی ، کشف شد تیرباران شدند

** برای اطلاع از واقعه شاهرخی و اسامی سایر افراد عمل کننده، به پست ماجرای شاهرخی مراجعه شود

*** اولین گروه از افسران و درجه داران عمل کننده در واقعه شاهرخی که در 29 تیر 1359 یعنی 10 روز پس از کشف کودتا تیرباران شدند : سرتیپ خلبان آیت محققی - سروان خلبان محمد ملک - سروان خلبان فرخزاد جهانگیری - سروان فنی هوایی بیژن ایران نژاد - همافر یوسف پور رضایی