خیال داشتم در این پست تصاویر پیکرهای نیمه جان زنده یادان بیگلری و بدره ای را قرار بدهم اما فکر کردم که جز ایجاد ناراحتی در درجه اول برای خودم و در درجه دوم برای بیننده حاصلی در بر نخواهد داشت. کشتار افسران ارتش که اغلب پس از محاکمه های شتابزده صورت گرفت و خشک و تر را با هم سوزانید واقعه ای نیست که با افتخار از آن یاد گردد.

*شناخت حقیر از سرلشکر بیگلری منحصر به عنوان و درجه و مقام نظامی ایشان است اما سپهبد بدره ای یک نظامی بسیار وطن پرست و ایران دوست بود و در پست قبلی گوشه ای از اعتقادات ایشان درج شده است. البته بر اساس گفته های افسران عالیرتبه بازمانده از تصفیه های خونین انقلابی، بودند نظامیانی که شایستگی بیشتری از زنده یاد بدره ای برای تصدی مقام فرمانده نیروی زمینی داشتند