هیچوقت اتحاد ارتش و سپاه در جنگ 8 ساله با عراق برای من نه قابل باور بوده و نه عملی به نظر می آمده. نمونه هایی از این اتحاد در زیر قابل مشاهده است  :