خبر کوتاه بود : فردا مراسم بهروز عزیزمان در ... برگزار می شود. اسم بهروز را که دیدم آه از نهادم بر آمد. بهروز سلیمانجاه هم رفت ؟! آخرین بازماندگان از نسل طلایی دانشکده افسری هم یک به یک تنهایمان می گذارند. فرمانده تیپ ، معاون فرماندهی لشکر 21 ، فرمانده لشکر 21 ، فرمانده قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب و  ... تنها گوشه ای از مسوولیتهای زنده یاد سلیمانجاه بود که به شایستگی آنها را به دوش کشید. چند روز قبل در این فکر بودم که خلاصه ای از خدمات این مرد بزرگ که از کسالتش نیز خبر داشتم بنویسم. حیف و صد حیف که این نوشتن همزمان شد با پرکشیدنش. پست بعدی به زندگینامه این دلاور ارتش اختصاص خواهد یافت

( در تصویر : نفر بالا نشسته در حال یادداشت برداری : سرهنگ پیاده ستاد بهروز سلیمانجاه معاونت فرماندهی لشکر 21 پیاده ارتش )