نظامیان حاضر در تصویر از چپ :

*سرلشکر علی نشاط فرمانده گاردجاویدان و **سپهبد محسن هاشمی نژاد فرمانده گارد شاهنشاهی

* سرلشکر علی نشاط در فروردین 1358 تیرباران شد

** سپهبد محسن هاشمی نژاد در جریان انقلاب از کشور خارج شد و جان به در برد

*** گارد جاویدان زیر مجموعه گارد شاهنشاهی بود